Wiadomosci

Zabawa w kotka i myszk

prawda | 23 October, 2018 12:11

Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponownie wszczB postpowanie przeciw katowickiej firmie Salony Komputerowe – klienci nadal skar| si na sprzedawc. Sprzt, który kupimy, mo|e znacznie ró|ni si od reklamowanego na ulotce. W tym przypadku nie podano szczegóBowej specyfikacji, mo|emy si równie| domy[la, |e przez „podBczenie do Internetu” nie nale|y rozumie usBugi dostpowej, a raczej wbudowany w pByt gBówn modem lub kart sieciow. Dodatkowo „pakiet biurowy Office” oraz system operacyjny, nie maj nic wspólnego z produktami Microsoftu – zamiast sugerowanego na ekranie monitora Windows XP, powinni[my raczej spodziewa si jakiej[ dystrybucji Linuksa. To, |e na ulotce umieszczono cyfrow kamer Sony, nie oznacza wcale, |e otrzymamy taki sam sprzt – mo|e to by kamera innej firmy, o zupeBnie innej specyfikacji. Sprzedawca nie podaB, ile kosztuje oferowany komputer, a jedynie wysoko[ miesicznej raty kredytu o nieokre[lonym oprocentowaniu i czasie spBaty.

 

W efekcie mo|e okaza si, |e sprzt oferowany w tego typu „promocji” mogliby[my kupi gdzie indziej o wiele taniej. Czsto zdarza si, |e na tego typu ulotkach najistotniejsze informacje napisane s najmniejszym, prawie nieczytelnym drukiem. Prawdopodobnie znajdziemy tam zapis wyja[niajcy, |e „informacje zamieszczone na ulotkach nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego” oraz |e „przedstawione na ulotkach elementy komputera oraz oprogramowania s tylko przykBadami”. Mo|e okaza si równie|, |e wbrew ustawie o szczególnych warunkach sprzeda|y konsumenckiej, sprzedawca uprzedza klientów, |e nie odpowiada za to, co pisze w ulotkach reklamowych. CZYTAJMY UWA{NIE ULOTKI REKLAMOWE! 1 2 3 4 Klienci Salonów Komputerowych (do niedawna firma nazywaBa si Komputery, wcze[niej Monell) narzekaj, |e reseller nabiB ich w butelk. To ju| druga taka sprawa przeciwko firmie. Poprzednim razem reseller zastosowaB si do zaleceD UOKiK-u. Nie zmieniB jednak polityki sprzeda|y. Salonowa puBapka Klienci kupujcy w Salonach Komputerowych wpadaj w puBapk. Sprzt, który dostaj, ró|ni si – jak twierdz – od reklamowanego na ulotce – ma gorsze parametry. Inne mo|e by te| urzdzenie oferowane gratis w ramach promocji. Co wicej okazuje si, |e gdzie indziej podobne zestawy mo|na kupi taniej. Gdy klienci Komputerów dochodz do tego wniosku, jest ju| za pózno. Nie mog odda komputera do sklepu, bo sprzedawca nie chce si na to zgodzi. Nie musi. Kupujcy otrzymali towar zgodny z opisem na umowie sprzeda|y, a to, |e spodziewali si czego[ innego na podstawie ulotki reklamowej – to ju| inna kwestia. – Od umowy sprzeda|y nie mo|na odstpi tak sobie, bez powodu – tBumaczy MaBgorzata Rothert, miejski rzecznik praw konsumentów w Warszawie. – Od sprzedawcy zale|y, czy zgodzi si przyj towar. Poza tym, nawet je|eli zakup jest niezgodny z umow, to klient i tak najpierw powinien skorzysta z prawa do naprawy lub wymiany, dopiero potem prosi o anulowanie umowy lub obni|k ceny. Szanse na oddanie sprztu do sklepu s wic wBa[ciwie |adne, ale na tym kBopotów nie koniec. Przynajmniej dla tych, którzy kupili go na raty. Musz zapBaci za sprzt, mimo |e wcale go nie chc. Przepisy mówi, |e z kredytu konsumenckiego mo|na zrezygnowa w cigu 10 dni. Nie oznacza to jednak automatycznego uniewa|nienia umowy sprzeda|y. – Niewielu klientów o tym wie – mówi przedstawiciele instytucji konsumenckich.

 

Rezygnacja z kredytu oznacza wic po prostu tylko tyle, |e bank mo|e si od konsumentów domaga nie rat, ale spBaty caBej kwoty zadBu|enia (przelaB ju| przecie| pienidze za komputer na konto sklepu), na dodatek wraz z tzw. opBatami CO UOKIK ZARZUCA SALONOM KOMPUTEROWYM? i myszk Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nawet je|eli zakup jest niezgodny z umow, to klient i tak najpierw powinien skorzysta z prawa do naprawy lub wymiany, dopiero potem prosi o anulowanie umowy lub obni|Szanse na oddanie sprztu do sklepu s wic wBa[ciwie |adne, ale na tym kBopotów nie koniec. Przynajmniej dla tych, którzy kupili go na raty. Musz zapBaci za sprzt, mimo |e wcale go nie chc. Przepisy mówi, |e z kredytu konsumenckiego mo|na zrezygnowa w cigu 10 dni. Nie oznacza to jednak automatycznego uniewa|nienia umowy – Niewielu klientów mówi przedstawiciele instytucji konsumenckich. Rezygnacja z kredytu oznacza wic po prostu tylko tyle, |e bank mo|e si od konsumentów domaga nie rat, ale spBaty caBej kwoty zadBu|enia (przelaB ju| przecie| pienidze za komputer na konto sklepu), na dodatek wraz z tzw. opBatami natomiast bez opBat jest darmowa bramka sms

Comments

Add comment

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6