Wiadomosci

Antygrawitacja odkryta

prawda | 02 April, 2018 04:16

Informacj na temat tego osignicia uzyskali[my z dwóch zródeB. Pierwsze z nich to listopadowy numer biuletynu Australian International UFO-Flying Saucer Research Inc. z 1996 roku. Na 15 stronie tego biuletynu jego wydawcy zamie[cili artykuB, któ- ry wydaje si by kopi artykuBu ze Skywatch z 8 wrze[nia 1996 roku zatytuBowanego „Antygrawitacja z Finlandii”. Drugim zródBem jest artykuB, który ukazaB si w Sunday Telegraph (Wielka Brytania) 1 wrze[nia 1996 roku (strona 3) i uzyskany zostaB przez Internet przez naszego wspóBpracownika Lee Earle’a. Nie ulega wtpliwo[ci, |e jest to oryginalne doniesienie na temat niezwykBego odkrycia o olbrzymim znaczeniu i tak te| bdzie traktowane w niniejszym artykule. Z tego, co wiemy na temat utajniania danych na temat UFO, a zwBaszcza tajemnicy utrzymywanej wokóB zagadnieD dotyczcych najnowszych osigni techniki, by mo|e nic wicej ju| si nam nie uda, przynajmniej obecnie, na ten temat dowiedzie, je[li oczywi[cie jest to odkrycie warto[- ciowe i prawdziwe.

Tak wic, nie czekajc na nic wicej, postarajmy si z obecnie posiadanego materiaBu ustali jak najwicej. Wyraznie wida, |e artykuB w Skywatch opiera si na materiale zawartym w Sunday Telegraph lub |e oba artykuBy bazuj na danych z tego samego zródBa, jako |e sBownictwo jest prawie identyczne. Poni|ej podaj wszystkie zdania odnoszce si do opisu samego odkrycia, pomijajc akapity lub pojedyncze zdania zawierajce domysBy dotyczce mo|- liwych zastosowaD i znaczenia odkrycia. I bez tego zdajemy sobie doskonale spraw z doniosBo[ci tego niezwykBego odkrycia. DONIESIENIE „Naukowcy fiDscy s w przededniu ujawnienia szczegóBów pierwszego w [wiecie antygrawitacyjnego urzdzenia. Mierzce okoBo 12 cali [30 cm] urzdzenie mo|e znacznie zmniejszy ci|ar dowolnego ciaBa nad nim zawieszonego. Ta wBa[ciwo[, która zostaBa poddana ostremu testowi naukowców i której opis ma ukaza si magazynach po[wi- conych fizyce w przyszBym miesicu, mo|e okaza si iskr zapBonow rewolucji technologicznej… Gazeta Sunday Telegraph dowiedziaBa si, |e PaDstwowy Urzd Lotnictwa i Astronautyki (NASA) traktuje spraw powa|nie i sfinansuje badania majce na celu wyja[nienie, w jaki sposób ów efekt antygrawitacyjny wykorzysta do napdu pojazdów latajcych. Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Tampere w Finlandii, któ- rzy dokonali odkrycia, twierdz, |e ich urzdzenie mo|e sta si sercem nowego zródBa energii, w którym bdzie ono sBu|yBo do przemieszczania cieczy przez turbiny generatorów prdu. WedBug o[wiadczenia dra Eugene’a Podkletnova, który prowadziB badania, odkrycie byBo dzieBem przypadku. DoszBo do niego w czasie rutynowych badaD «nadprzewodnictwa», czyli zdolno[ci niektórych metali do utraty oporno[ci elektrycznej w bardzo niskich temperaturach. ZespóB badawczy przeprowadzaB eksperymenty z szybko wirujcym nadprzewodnikiem ceramicznym zawieszonym w polu magnetycznym generowanym przez trzy elektryczne cewki, przy czym caBo[ byBa zamknita w pojemniku o nazwie kriostat sBu|- cym do utrzymania niskiej temperatury. — Do pomieszczenia, w którym wykonywano do[wiadczenie, wszedB nasz kolega — opowiada dr Podkletnov — który palc fajk pu[ciB troch dymu nad kriostatem i zauwa|yB, |e dym caBy czas unosi si do góry.

ByBo to bardzo dziwne i nie umieli[my tego wyja[ni. Badania wykazaBy, |e ciaBa umieszczone nad urzdzeniem traciBy niewielk cz[ swojej wagi, jak gdyby urzdzenie ekranowaBo dane ciaBo od wpBywu [ziemskiej] grawitacji – efekt wedBug opinii wikszo[ci naukowców niemo|liwy. — Przypuszczali[my, |e mo|e wkradB si jaki[ bBd — opowiada dr Podkletnov — i zrobili[my wszystko, aby go wyeliminowa. OkazaBo si jednak, |e efekt nie znika. ZespóB odkryB, |e nawet ci[nienie powietrza znajduj- cego si bezpo[rednio nad urzdzeniem nieco spadaBo, przy czym efekt ten byB widoczny na wszystkich pitrach laboratorium. W ostatnich latach wiele tak zwanych «antygrawitacyjnych» urzdzeD opracowanych zarówno przez amatorów, jak i zawodowych naukowców zostaBo odrzuconych przez naukowy establishment. To, czym ró|ni si to ostatnie odkrycie od poprzednich, jest to, |e oparBo si badaniom sceptycznie nastawionych, niezale|nych specjalistów i zostaBo zaakceptowane jak godne opublikowania w tak powa|nym czasopi[mie naukowym jak Journal of Physics D: Applied Physics (Magazyn Fizyczny – DziaB Fizyki Stosowanej) wydawanym przez Brytyjski Instytut Fizyki. Mimo to wikszo[ naukowców nie zaakceptuje odkrycia dotyczcego antygrawitacji, dopóki inne zespoBy nie powtórz eksperymentu. Pewna liczba naukowców sdzi, |e efekt antygrawitacyjny jest od dawna oczekiwanym efektem ubocznym wynikajcym z ogólnej teorii Einsteina, która mówi, |e wiruj- ce obiekty mog zakBóca pole grawitacyjne. Do niedawna sdzono, |e efekt ten bdzie tak znikomy, |e wrcz laboratoryjnie niemierzalny. Jednak|e dr Ming Li, kierownik zespoBu naukowców na Uniwersytecie Stanowym w Alabamie, twierdzi, |e atomy znajdujce si w nadprzewodniku mog znacznie spotgowa ten efekt.

Jej badania s sponsorowane przez Marshall Space Flight Center (O[rodek Lotów Kosmicznych im. Marshalla) w Huntsville w Alabamie, który jest fili NASA. Z kolei Whitt Brantley, szef tamtejszego Biura Zaawansowanych Koncepcji stwierdziB: — Zajli[my si tym, poniewa| gdyby[my tego nie zrobili, nigdy nie poznaliby[my prawdy. FiDski zespóB rozszerza program swoich badaD w kierunku sprawdzenia, do jakiego stopnia mo|na wzmocni efekt antygrawitacyjny. Pomiary wykonane w trakcie ostatnich eksperymentów wykazuj, |e mo|na przy pomocy tego efektu uzyska dwuprocentowe zmniejszenie wagi ciaBa zawieszonego nad urzdzeniem i podwoi go, je[li dwa tego rodzaju urzdzenia umie[ci si jedno nad drugim. Praktyczne implikacje bd pot|ne, je[li zespoBowi uda si znaczne wzmocnienie tego efektu”. OPIS APARATURY U{YTEJ W EKSPERYMENCIE W internetowej wersji znajduje si rysunek (wBa[nie ten prawdopodobnie opublikowaB Sunday Telegraph) aparatury zastosowanej w do[wiadczeniu. Na rysunku wida ceramiczny nadprzewodnik w ksztaBcie pier[cienia wirujcy wokóB pionowej osi z prdko[ci 5 000 obrotów na minut (patrz rysunek nr 1). Zewntrzna [rednica pier[cienia wynosi okoBo 8 cali (200 mm) a grubo[ prawdopodobnie 5/16 cala (8 mm). Pod pier[cieniem umieszczone s trzy cewki wytwarzajce pole magnetyczne, które go podtrzymuj (tworz poduszk magnetyczn). Te same cewki sBu|yBy prawdopodobnie do podtrzymywania i obracania pier[cienia, zanim staB si nadprzewodnikiem. Wicej, na ten temat, pózniej. Inne dwie cewki wydaj si obejmowa pier[cieD.

Stosowane byBy do wzbudzenia pola magnetycznego wokóB pier[cienia. Poniewa| odkrycie miaBo charakter przypadkowy, przypuszczamy, |e caBa aparatura zostaBa zbudowana do zupeBnie innego celu. Istnieje potrzeba zastanowienia si nad oryginalnym celem tych eksperymentów, aby lepiej zrozumie, jakie elektromagnetyczne efekty uzyskiwano, które doprowadziBy do wystpienia efektu grawitacyjnego. OBECNY STAN BADAC NAD NADPRZEWODNIKAMI Nadprzewodniki to techniczna nowinka o pot|nym potencjale zastosowaD praktycznych i std olbrzymie nakBady i wysiBki zmierzajce do ich zbadania. Wikszo[ prac w tej dziedzinie skierowana jest na znalezienie sposobu pokonania dwóch problemów przeszkadzajcych w praktycznym zastosowaniu nadprzewodników. Pierwszy z nich to bardzo niskie temperatury. Do niedawna do osigni- cia stanu nadprzewodnictwa konieczne byBy temperatury niewiele przekraczaj- ce absolutne zero (okoBo –273 stopni Celsjusza). Ostatnio udaBo si odkry materiaBy, które wchodz w stan nadprzewodnictwa przy dziesitkach stopni w bezwzgldnej skali temperatur (skala Kelvina) – jest to olbrzymi postp, lecz wci| niewystarczajcy. Drugim problemem jest ilo[ prdu, któr mo|e pomie[ci w sobie nadprzewodnik. Kiedy jaki[ materiaB przechodzi w stan nadprzewodnictwa, staje si dziwna rzecz: wszystkie zewntrzne pola magnetyczne zostaj zeD usunite. Je[li przez nadprzewodzcy drut przepu[cimy prd elektryczny, jedynie zewntrzna warstwa bdzie go przewodzi – wntrze drutu w ogóle nie bdzie braBo udziaBu w procesie przewodzenia. Dzieje si tak dlatego, |e prd pByncy w nadprzewodniku jest bardzo silny i bardzo szybko dochodzi do momentu, w którym niszczy on wBasno[ nadprzewodnictwa.

Z charakteru aparatury przedstawionej na rysunku 1, wydaje si, |e eksperymentatorzy poddawali ceramiczny materiaB testom, których zadaniem byBo sprawdzenie, do jakiego stopnia ceramiczny póBprzewodnik jest w stanie podtrzymywa przepByw prdu. Tak wic efekt grawitacyjny mógB powsta w wyniku dziaBania trzech cewek wytwarzajcych magnetyczn poduszk albo dwóch cewek „obejmujcych”, albo procedury uruchamiania, albo wreszcie kombinacji wszystkich tych trzech czynników. NIETYPOWE OBSERWACJE Zanim przyjrzymy si szczegóBom tych procesów, zastanówmy si, co dokBadnie zaobserwowano. Zewntrzna powBoka kriostatu byBa ze wzgldu na niedoskonaBo[ izolacji prawdopodobnie zimna i powietrze stykajc si z ni ozibiaBo si i opadaBo ku podBodze. Kiedy czBowiek, który wszedB do laboratorium, uwidoczniB przy pomocy dymu ulatniajcego si z jego fajki ruch powietrza, naukowcy ze zdziwieniem zauwa|yli, |e powietrze unosi si w kierunku sufitu. Bdc troch cieplejszym od powietrza w laboratorium, dym uniósB si do góry, lecz kiedy zbli|yB si do [cianki kriostatu musiaB przewa|y jej ozibiajcy efekt. Eksperymentatorzy byli niewtpliwie zdziwieni, widzc, |e powietrze, jak na to wskazywaBo zachowanie dymu, zamiast opada, wznosi si. Zmierzyli przeto ci[nienie powietrza nad aparatur i okazaBo si, |e jest ono odrobin mniejsze. Nie wiadomo, w jaki sposób to zmierzono, lecz wiadomo, |e zmian ci[nienia zaobserwowano równie| na innych pitrach laboratorium i to w miejscu znajdujcym si dokBadnie nad aparatur, co [wiadczy, |e to zjawisko miaBo du|y zasig. WpByw magnesu spada wprost proporcjonalnie do sze[cianu odlegBo[ci, to znaczy bardzo gwaBtownie. Gdyby[my w miejscu urzdzenia umie[cili magnes sztabkowy o dBugo[ci 12 cali (30 cm) jego wpByw na nastpnym pitrze wynosiBby zaledwie 1/500 wpBywu, jaki wywiera on w swojej bezpo[redniej blisko[ci. Nat|enie naturalnego pola grawitacyjnego spada wraz z kwadratem odlegBo[ci, czyli ju| nie tak gwaBtownie. Pole wytworzone wokóB pojedynczego Badunku elektrycznego zachowuje si tak samo.

Gdyby kul o [rednicy 12 cali naBadowa elektrycznie, jej wpByw na nastpnym pitrze wyniósBby 1/60 wpBywu, jaki wywiera on w swoim bezpo[rednim otoczeniu. FiDscy eksperymentatorzy niewtpliwie okre[lili, w jaki sposób wykryty przez nich wpByw spada wraz z odlegBo[ci, zarówno w pionie, jak i poziomie, lecz niestety brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. Mo|na by zaBo|y, |e zmniejsza si on odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odlegBo[ci, tak jak to ma miejsce w przypadku siBy grawitacji, lub odwrotnie proporcjonalnie do odlegBo[ci, jak to si dzieje z nat|eniem fal emitowanych przez anten radiow. Gdyby spadek tego wpBywu byB bardzo gwaBtowny, byBoby go bardzo trudno zmierzy w odlegBo[ci kilku piter. Eksperymentatorzy podwiesili równie| jakie[ ciaBo do urzdzenia wa|cego i zauwa|yli zmniejszenie ci|aru tego obiektu o 2 procenty jego pierwotnej wagi. W celu wyeliminowania efektów niegrawitacyjnych, wa|ony obiekt musiaBby by z metalu niemagnetycznego, takiego jak miedz, oBów lub aluminium. Musieliby urzdzenie i ci|ar uziemi, aby wyeliminowa wpByw siB elektrycznych, i wa|y ci|ar przy pomocy wagi spr|ynowej, której dziaBanie nie jest zale|ne od grawitacji. Ostatnia informacja, któr nam podano, mówi, |e kiedy dwa takie same urzdzenia umieszczono jedno nad drugim, uzyskano dwukrotne zwikszenie efektu zmniejszenia wagi. To oznacza, |e to zjawisko ma charakter liniowy i pozwala na przypuszczenie, |e przez zintensyfikowanie dziaBania lub utworzenie stosu takich urzdzeD, mo|na by uzyska dowolny stopieD zmniejszenia ci|aru. Nic nie wiadomo, co si dzieje pod aparatur.

Czy wystpowaB tam równie| ten sam efekt? Czy nastpowaBo zmniejszenie ci|aru, a mo|e jego przyrost. Poniewa| nic si na ten temat nie mówi, mo|na by zaBo|y, |e tam równie| nastpowaBo zmniejszenie ci|aru, oraz |e zmniejszaB si on wraz z odlegBo[ci w sposób identyczny jak nad urzdzeniem. Czy tak jest na pewno, tego nie wiemy. By mo|e eksperymentatorzy chcieli zachowa sobie co[ w zanadrzu. PRAWDOPODOBNY PRZEBIEG EKSPERYMENTU Rozwa|my obecnie zjawiska elektromagnetyczne, które wystpiBy w czasie wykonywania eksperymentu. Najpierw pier[cieD jest ozibiany do temperatury bliskiej nadprzewodnictwa. Niewiele wiemy na temat elektrycznych wBasno[ci materiaBu, z którego sporzdzono pier[- cieD, lecz zakBadam, |e jest on przed osigniciem stanu nadprzewodnictwa zdolny do przewodzenia elektryczno[ci, tak jak to ma miejsce w przypadku metali. Gdyby tak nie byBo, wówczas materiaB nadprzewodzcy musiaBby by naBo|ony w postaci cienkiej warstwy na metalowy pier[cieD, na przykBad |elazny, który posBu|yBby do uniesienia pier[- cienia w polu magnetycznym i rozkrcenia go przed przej[ciem w stan nadprzewodnictwa. WBasno[ normalnego przewodnictwa jest potrzebna do tego, by trzy cewki mogBy unie[ pier[cieD i rozkrci go, tak jak to si dzieje w normalnym indukcyjnym silniku na prd zmienny wymy[lonym przez Tesl. Do zasilania mógB by u|yty prd trójfazowy o czstotliwo[ci stu cykli. Cewki wzbudzone prdem trójfazowym wytwarzaj taki sam efekt jak para pionowych, sztabkowych magnesów wirujca pod pier[- cieniem z prdko[ci 6 000 obrotów na minut. Ze wzgldu na opór elektryczny pier[cienia powstaje pewien rodzaj elektrycznego tarcia, które pociga pier[- cieD za magnesami i sprawia, |e unosi si on w gór i lewituje w powietrzu. Kiedy pier[cieD osiga odpowiedni prdko[ wirowania, prawdopodobnie zaczyna ozibia si znacznie szybciej w wyniku turbulencji powstaBych w otaczajcej go gazowej atmosferze. Przy szybko[ci 5 000 obrotów na minut wchodzi w stan nadprzewodnictwa. Kiedy to nastpuje, zanika tarcie elektryczne, lecz pozostaje efekt lewitacji. W tym momencie mo|na wyBczy trójfazowe zasilanie i zastpi je, w celu utrzymania lewitacji, prdem staBym zasilajc nim wszystkie trzy cewki. Przy rozpdzonym pier[cieniu znajdujcym si w stanie nadprzewodnictwa mo|na zacz pomiary nat|enia prdu. W tej fazie rozpdzony pier[cieD zaczyna spowalnia obroty – ze wzgldu na opory gazu znajdujcego si w kriostacie.

Gazem tym jest prawdopodobnie hel. Faza ta trwa prawdopodobnie kilka minut, co umo|liwia zaobserwowanie efektu grawitacyjnego. W czasie tej fazy dwie obejmujce pier[cieD cewki s wzbudzone prdem zmiennym lub staBym – prawdopodobnie jednak prdem staBem. CaBy pier[cieD dostaje si pod wpByw pola emitowanego przez te cewki, które stara si scentrowa nadprzewodzcy pier[cieD wewntrz cewki. Efekt ten mo|e by równie| wykorzystywany do lewitowania pier[cienia i w zwizku z tym mo|na wyBczy zasilanie trzech cewek stosowanych pierwotnie do wywoBania lewitacji i rozpdzenia pier[cienia. Rysunek 2 pokazuje przepByw prdu w pier[cieniu wywoBany oddziaBywaniem tych cewek. POWTÓRZENIE EKSPERYMENTU Celem, który mi przy[wieca w niniejszej analizie eksperymentu, jest nie tylko zrozumienie tego, co mogBo si sta, ale równie| pomoc eksperymentatorom, którzy chcieliby to do[wiadczenie powtórzy. Chocia| oryginalny eksperyment zostaB przeprowadzony z zastosowaniem nadprzewodnika nie jest caBkiem pewne, czy jest to warunek konieczny. Z pewno[ci bardzo podobny przebieg pr- dów mo|na uzyska w normalnym przewodniku. Tak wic z uwagi na to, |e nadprzewodnik mo|e by trudny do zdobycia, przynajmniej pewna istotna cz[ eksperymentu mo|e by wykonana bez jego u|ycia. Jest jednak mo|liwe, |e wBasno[ nadprzewodnictwa jest istotnym skBadnikiem w uzyskiwaniu efektu grawitacyjnego – i to nie pierwszego lepszego nadprzewodnika, ale [ci[le okre[lonego, takiego jakiego u|yli fiDscy eksperymentatorzy. Je[li ta sprawa tak wBa[nie wyglda, wówczas to oni maj pole do popisu. Mo|liwe te|, |e nie wiedz dokBadnie, co wywoBaBo ten efekt, poza tym, |e posiadana przez nich aparatura w jaki[ sposób go generuje.

Kiedy przyrzeczony przez fiDski zespóB artykuB uka|e si, by mo|e bdziemy wiedzieli co[ wicej na temat tego, co jest konieczne do wytworzenia efektu grawitacyjnego. SprawdziBem wszystkie numery ró|nych publikacji a| do listopada 1996 roku, lecz nie znalazBem nic na interesujcy nas temat. Nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, bowiem proces przekonywania wszystkich konsultantów i testerów tego odkrycia, |e to opracowanie jest oryginalne i warto[- ciowe, a nastpnie opracowanie wszystkiego w formie pisemnej, na któr zgodziBby si wydawca, mo|e zaj Finom rok albo jeszcze wicej. Biorc jednak pod uwag to, co wiemy na temat zwyczaju „utajniania” istotnych odkry, bardzo niepokoi nas my[l, |e je[li to odkrycie oka|e si warto[ciowe, to doniesienie fiDskiego zespoBu nigdy nie zostanie opublikowane.

NATURA UZYSKANEGO POLA GRAWITACYJNEGO W doniesieniu, które zamie[ciB Sunday Telegraph, jest wystarczajca ilo[ informacji na to, by[my byli w stanie powiedzie co[ na temat pola wpBywu, które udaBo si uzyska fiDskiemu zespoBowi. Rysunek 3 przedstawia naturalne pola przycigajce i odpychajce, których nat|enie maleje proporcjonalnie do kwadratu odlegBo[ci. Jak dotd tego drugiego nie zaobserwowano. Gdyby w wyniku eksperymentu powstaBo takie wBa[nie odpychajce pole, wówczas nad urzdzeniem obserwowano by ubytek wagi, pod urzdzeniem zwikszenie wagi, za[ w otoczeniu urzdzenia zmniejszenie ci[nienia. Nie wystpiByby jednak ruchy powietrza, poniewa| wszelkie zmiany ci|aru byByby równowa|one przez dokBadnie odpowiadajce im zmiany ci[nienia. Tego rodzaju pole nazwaliby[my polem „konserwatywnym” (zachowawczym – zachowujcym istniejcy stan). W polu konserwatywnym ciaBo przesunite wzdBu| dowolnej drogi w ten sposób, |e powróciBoby do miejsca wyj[cia, nie zyskaBoby od pola ani nie straciBo na jego rzecz energii. Eksperymentatorzy podkre[lali, |e powietrze nad urzdzeniem stale przesuwaBo si ku górze, co oznacza, |e pole nie byBo polem konserwatywnym. Rysunek 4 przedstawia pole zdolne do wytworzenia, zarówno zmniejszonego ci[nienia, jak równie| ruchu powietrza. Jest to taki rodzaj pola, które wedBug wielu badaczy tBumaczyBoby zachowanie si tak zwanych latajcych spodków, jak to opisaB na przykBad w swojej ksi|ce The Truth About Flying Saucers (Prawda o latajcych spodkach) Aime Michel (str. 211).

Czytelnikowi pragncemu zinterpretowa natur tego pola wystarczy jedynie zaBo|enie, |e w dowolnym jego punkcie siBa dziaBajca na umieszczone tam ciaBo dziaBa wzdBu| lokalnej linii siB tego pola i w kierunku podanym przez uwidocznione na rysunku strzaBki oraz |e siBa ta jest tym wiksza, im wiksze jest zagszczenie linii siB tego pola. W polu przedstawionym na rysunku 4 wystpuje zmniejszenie ci|aru, zaró- wno nad, jak i pod aparatur, za[ sama aparatura powinna wykazywa najwiksze zmniejszenie ci|aru. WokóB aparatury efekt ten ma charakter pionowy i stosunkowo jednorodny – jest to idealne pole napdowe. W artykule jest mowa na temat zaprzgnicia efektu utraty ci|aru do wytwarzania energii. Jest to mo|liwe wyB- cznie w przypadku pola przedstawionego na rysunku 5, lecz uzyskana energia mo|e nie by energi swobodn. Energia ta mo|e pochodzi z wirujcego dysku lub cewek. Dopóki nie mamy dowodu, |e jest przeciwnie, byBoby nierozsdne zakBadanie, |e skoro pole ma charakter niekonserwatywny (nie zachowawczy), to energia nie jest zachowywana w caBo[ciowym oddziaBywaniu pola. Pole indukcji magnetycznej równie| nie jest polem zachowawczym, lecz zasada zachowania energii obowizuje w jego oddziaBywaniu. Mamy tu do czynienia z eksperymentem bazujcym niemal caB- kowicie na zasadzie indukcji magnetycznej. Znalezienie niezachowawczego pola grawitacyjnego nie byBoby niespodziank, lecz jednoczesne odkrycie, |e zasada zachowania energii nie jest speB- niona, byBoby absolutn nowo[ci. MO{LIWOZ ZASTOSOWANIA W CELU GENEROWANIA ENERGII Dwuprocentowe zmniejszenie ci|aru jest caBkowicie wystarczajce do produkowania istotnych ilo[ci energii. W laboratorium powietrze wznosiBo si ku górze nad aparatur, po czym rozpBywaBo si horyzontalnie po suficie, by wreszcie w pewnej odlegBo[ci od osi wirujcego dysku spByn w dóB. Gdyby na tej drodze ustawiono na przykBad rur z wod, wówczas woda poruszaBaby si identycznie jak powietrze i je[li na jej drodze ustawiBoby si turbin, to mogBaby ona czerpa energi z tego przepBywu. Jeszcze prostszym rozwizaniem jest wykonanie wielkiego koBa o ci|kiej obrczy i umieszczenie jego osi w pozycji poziomej tak aby jedna strona tej obrczy znajdowaBa si tu| nad urzdzeniem wytwarzajcym efekt zmniejszenia wagi, za[ druga strona najdalej, jak to mo|liwe (patrz rysunek nr 5).

KoBo mo|na by umie[ci wewntrz pojemnika, z którego w celu zmniejszenia oporów,wypompowano by powietrze.Gdyby obrcz koBawa|yBa 1 000 kG i poruszaBa si z prdko[ci 500 metrów na sekund (tego rodzaju prdko[ci s uzyskiwane w turbinach gazowych), wówczas dwuprocentowe zmniejszenie wagi obrczy generowaBoby 100 000watów energii, mniej wicej tyle, ile wytwarza silnik auta o [redniej pojemno[ci przy rozpdzeniu do peBnych obrotów. W innym miejscu tego artykuBu stwierdzono, |e energia ta musiaBaby si skd[ wzi, najprawdopodobniej z wirujcego nadprzewodnika lub cewek, albo z obu zródeB. W takim przypadku energia ta nie miaBaby zastosowania jako zródBo energii pierwotnej. Ale nawet w takim przypadku istniej znaczce zastosowania in|ynierskie. Po pierwsze, je[li odwrócimy kierunek obrotów i koBo bdziemy napdza z zewntrz, wówczas bdziemy pompowa energi do urzdzenia. Mo|e to by jednym ze sposobów wzmocnienia pola lub podtrzymania go w sposób, który mo|e okaza si bardziej wygodny lub wydajniejszy od korzystania z zewntrznych zródeB elektrycznych. Urzdzenie to mo|e równie| sBu|y jako mechaniczny transformator. Jedno koBo mo|e pompowa energi do generatora pola, za[ drugie pobiera j. Oba koBa mog porusza si z ró|nymi prdko[ciami, co powodowaBoby efekt taki, jak daje skrzynia biegów – i bardzo mo|liwe, |e wydajno[ tego rodzaju skrzyni biegów wynosiBaby 100 procent. Na obecnym etapie nie wiemy jednak, jakie skutki pocignBoby za sob pompowanie energii do generatora pola. Jednym z rezultatów takiej operacji mogBaby by intensyfikacja pola, w zwizku z czym mo|na przypuszcza, |e eksperymentatorzy nie bd marnowali czasu na wykonywanie testów zwirujcym koBem, zwBaszcza, |e s one stosunkowo Batwe do wykonania.

Comments

Add comment

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6