Wiadomosci

Koniec feminizmu

prawda | 03 July, 2018 09:10

Polacy nie dowierzaj feministkom, traktujc ich akcje jako wystpienia polityczne. Kolejna manifestacja odbyBa si wBa[nie w sobot 8 marca w Warszawie. Tzw. manifa dziaBaczek ruchów feministycznych nie zyskaBa jednak wsparcia warszawianek, mimo |e koalicja antykonserwatywna i antykatolicka, do której nale| ugrupowania feministyczne, namawiaBa do protestu. Zaniepokojone feministki, które w nielicznych grupach gromadziBy si przed PaBacem Kultury przed godzin 12.00, wspierane byBy przez stacj telewizyjn TVN 24 – tub propagandow wy|ej wymienionej koalicji. Redaktorzy zachcali do wzicia udziaBu w demonstracji. Nale|y zauwa|y, |e w tym roku demonstracj feministek skutecznie spacyfi kowaB prezydent Lech KaczyDski, który na 8 marca wyznaczyB termin uroczysto[ci zwizanych z 40-leciem wydarzeD marcowych. Nie wypadaBo stacjom telewizyjnym podawa relacji z nieudanej demonstracji. SBuchano prezydenta, który wymieniB w koDcu, ku uciesze oburzonych autorytetów, nazwisko Adama Michnika, zaznaczajc jego obecno[ i rol, jak odegraB w 1968 roku. Je|eli ju| pokazywano przebitk spod PaBacu Kultury, to w ten sposób, aby wywoBa wra|enie, |e wokóB aktywistek stanBy tak|e w znacznej ilo[ci osoby postronne. Feministki z prostytutkami w jednej grupie „Gazeta Wyborcza”, w której feministki maj swoj obszern, kilkunastostronicow rubryk, opublikowaBa 8 marca specjalny dodatek – „Gazet Feministyczn”. Tre[ci tam zawarte pozwalaj optymistycznie spojrze w przyszBo[. 


CzoBowe aktywistki przyznaj, |e nie znajduj poparcia w spoBeczeDstwie. Prof. Magdalena Zroda zauwa|a, |e ponad poBowa Polaków nie wie, czym jest feminizm, ale wie, |e nie lubi feministek. Uwa|a je za osoby „wojujce”, „agresywne”, „antykobiece”, niespeBnione”, „majce wygórowane, mskie ambicje”, „zajmujce si niezdrow walk o prawa kobiet” i w sposób „sprzeczny z natur uzurpujce sobie wicej miejsca w spoBeczeDstwie”. DziaBaczki ruchów feministycznych niepokoi fakt, |e Polacy traktuj feminizm jako „gBupot i nic wicej”, „wywy|szanie si”, „demoralizacj |ycia spoBecznego”, „to samo co socjalizm”, „co[ urojonego przez kobiety”. Te zwroty i okre[lenia zawarBa w swojej ksi|ce „Kobiety w polityce” MaBgorzata Fuszara. PrzywoBujca te sBowa Magdalena Zroda ubolewa, |e w badaniach uprzedzeD spoBecznych przeprowadzonych na Nowej Zelandii feministki znalazBy si w jednej grupie z ateistkami i prostytutkami i obok grup niebezpiecznych, do których nale| terrory[ci, przestpcy i satani[ci. 


Studenci nie lubi feministek T niechlubn pozycj organizacji feministycznych potwierdzaj równie| polskie badania. Profesor MirosBaw Kofta pytaB studentów, czy jako pracodawcy zatrudniliby osob, która powie, |e jest feministk. OkazaBo si, |e chtniej zatrudnialiby niefeministki. Oznacza to, |e w[ród studentów feministki nie s trendy. Profesor Kofta stwierdza, |e „bycie feministk staje si prawdziwym stygmatem”. Ze sBowem „stygmat” oczywi[cie przesadziB. Na szcz[cie postpowym organizacjom nie udaBo si wywoBa u Polaków wyrzutów sumienia z powodu „dyskryminacji aktywistek”. Nie jest to dyskryminacja, lecz lekcewa|enie. Mimo wyraznych sukcesów na froncie walki z feminizmem, nie nale|y jednak skBada broni. Nie mo|e zabrakn „wojujcych” katolików, ksenofobów, szowinistów, itp. wrogów rewolucji. Koalicja nie [pi WedBug Magdaleny Zrody, „feministki naruszaj fundamentalny schemat kulturowy spoBeczeDstwa tradycjonalnego, uderzaj w patriarchalizm, w dyskryminacj, domagaj si »sztucznej« równo[ci, niszcz wizerunek kobiet jako istot Bagodnych, mikkich, opiekuDczych, ustpliwych, biernych. Manifestuj, buntuj si, s niepokorne”. Deklaracja prof. Zrody o ruchu, który chce skruszy fundament cywilizacji BaciDskiej, nie dziwi, ale powinna niepokoi i budzi sprzeciw. Koalicja antykatolicka i antykonserwatywna nie [pi. Powstaj najró|niejszego rodzaju potworki, zwane wyraznych sukcesów na froncie walki z feminizmem, nie nale|y jednak skBada broni. Nie mo|e zabrakn „wojujcych” katolików, ksenofobów, szowinistów, itp. wrogów rewolucji. tekstami kultury, które maj oddziaBywa szczególnie na mBodych i przekonywa do dogmatów nowej wiary. Na szcz[cie karykaturalne przedstawienie zbuntowanych kobiet – jak w fi lmie „Lejdis”, reklamowanym przez takich ofi cerów liniowych koalicji jak Jakub Wojewódzki w stacji TVN – nie zyskaBo poparcia widzów.

 

Mimo |e próbuje si wykreowa mod na ten fi lm, obraz budzi kontrowersje nawet w[ród mBodych, poszukujcych mimo wszystko normalno[ci. 
Podobnie byBo z Parti Kobiet Manueli Gretkowskiej, która nie uzyskaBa tzw. poparcia spoBecznego. PO to jednak nie SLD Feministkom nie sprzyja tak|e to, co dzieje si w polityce. Mimo |e chtniej popr Platform ni| PiS, nie maj oparcia w Donaldzie Tusku. Co prawda premier postanowiB zaspokoi ambicje organizacji feministycznych i przywróciB urzd peBnomocnika rzdu ds. równego statusu prawnego kobiet i m|czyzn, powoBujc na to stanowisko El|biet Radziszewsk, jednak z drugiej strony feministki nie wybacz politykom PO, |e pojechali na rekolekcje. Dodatkowo Magdalena Zroda przypomina, |e posBanki Platformy uznaBy wy|szo[ swoich kolegów w politycznym fachu, a Julia Pitera wrcz odciBa si od „feministycznego my[lenia”. Problemy z porozumieniem „Zbuntowane Polki nie miaByby szans z powodu innych Polek. Solidarno[ i zwykBa lojalno[ s im obce. (...) Polka pytana, dlaczego nie jest lojalna w stosunku do swoich sióstr, usprawiedliwia si: »Mam inne pogldy na walk kobiet o wolno[...«” – zauwa|a Manuela Gretkowska, zaBo|ycielka Partii Kobiet, pisarka i scenarzystka. Budzi nadziej ten pesymizm znanych dziaBaczek ruchu feministycznego. Magdalena Zroda do spostrze|eD swojej kole|anki dorzuca jeszcze gar[ wBasnych przemy[leD na temat niskiego poparcia dla postulatów organizacji feministycznych: „Nader czsto nie mo|emy porozumie si co do sposobów artykuBowania wspólnych interesów, tak jakby[my nie wiedziaBy, |e jakiekolwiek sposoby przejawiania solidarno[ci mog sprawi cuda”. PrzysBowie mówi, |e „gdzie diabeB nie mo|e, tam kobiet po[le”. Nale|y jedynie uwa|a, aby nie przerodziBo si ono w powiedzenie, |e „gdzie kobieta nie mo|e, tam diabeB sam dokona zniszczenia”. Pora|ka tegorocznej „manify” budzi optymizm. Oby tylko politycy nie pochylili si z trosk nad niepowodzeniem feministek.

Comments

Add comment

 This is the ReCaptcha Plugin for Lifetype

 
Provided by Multiblog.net - easy blogging platform
P0wered by L1fe7ype - De51gn by Ba1earWe6